IRSC

Wenst u lid te worden? Vanaf 2023 bedraagt het lidgeld € 35 per gezin. (per kalenderjaar)
Het lidmaatschap geeft u vele voordelen namelijk :
– u ontvangt 4 x per jaar ons tijdschrift “REPORT “
– u bekomt een reductie op het ingangsticket per persoon van het gezin voor onze beide CONCERTEN en voor de BALs
– u kan deelnemen aan onze jaarlijkse verenigingsreis naar Wenen.
Het voordeel dat u dit geeft is toch niet te verwaarlozen. Op jaarbasis spaart u gemakkelijk 72 uit.

  Aan te vullen gegevens voor lidmaatschap :

  Uw Aanspreking :

  Uw Naam en voornaam(verplicht)

  Uw adres - straat - nummer(verplicht)

  Uw postnummer - gemeente(verplicht)

  Uw telefoonnummer/gsm-nummer(verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw geboortejaar

  Indien een partner : vul hieronder de gegevens aan :

  Aanspreking :

  Naam en voornaam

  telefoonnummer/gsm-nummer

  email

  geboortejaar

  Van zodra wij uw betaling van het lidgeld ontvangen hebben , bezorgen wij uw lidkaart.
  Betaling op rekeningnummer BE40 0015 2106 3363 van IRSC vzw – Acaciastraat 10 – te 2800 Mechelen

  Privacy beleid van de INTERNATIONALE ROBERT STOLZ CLUB BELGIË vzw (Afgekort IRSCB vzw)
  Acaciastraat, 10 Mechelen
  Ondernemings- en BTW nummer: BE 0412.128.452
  Als vereniging hebben wij heel wat gegevens. Een deel ervan heeft betrekking op persoonsgegevens. In het kader van de Europese en Belgische wetgeving op de privacy, stellen wij u de richtlijnen voor die we volgen, in verband met de verwerking en verbetering van uw persoonlijke gegevens .

  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.
  De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de IRSCB vzw, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Acaciastraat, 10.

  Ondernemingsnummer BE 0412.128.452
  U kan terecht met vragen over uw persoonsgegevens via e-mail irsc@skynet.be of per brief aan het adres van de maatschappelijke zetel.

  Doel van de verwerking van de persoonsgegevens.
  Wij verwerken persoonsgegevens om de ledenlijsten op te stellen en u te informeren over onze activiteiten , zoals concerten, clubactiviteiten en clubreizen.

  Inhoud van de persoonsgegevens.
  In overeenstemming met het doel van onze vereniging , verwerken wij volgende persoonsgegevens:
  Naam en voornaam
  Adres
  Telefoonnummer en/of Faxnummer
  E-mail adres
  Geboortedatum – (Als deze wordt meegedeeld.)
  Alle spontaan gegeven informatie over muzikale voorkeuren

  Ontvangers van de persoonsgegevens.
  Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen.
  De gegevens worden niet overgedragen aan derden voor hun eigen direct marketing gebruik. Wel doen wij beroep op drukkerijen voor het opstellen van de verzendlijsten.

  Veiligheidsmaatregelen
  Ongeoorloofde toegang tot de verzamelde persoonsgegevens trachten wij te beletten en hebben hiervoor strikte maatregelen opgesteld. Zo zullen nooit telefonische wijzigingen of informatie worden aanvaard of doorgegeven.

  Bewaringstermijn
  In overeenstemming met artikel 60 van de wet van 18 september 2017, worden de gegevens uiterlijk 10 jaar bewaard. Na het verstrijken van voormelde termijn worden de persoonsgegevens gewist, tenzij nieuwe wetgeving of verordening in een langere termijn voorziet.

  Uw rechten
  Om gebruik te maken van deze rechten, zullen wij vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen.
  U heeft recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. Hiertoe kan u een schriftelijk afschrift vragen van de door ons bewaarde persoonsgegevens.

  Recht om bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens.
  Hierdoor kan u ons meedelen dat wij niet langer het recht hebben uw persoonsgegevens nog te gebruiken.

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

  U kan ons verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij naar uw keuze.

  U kan deze rechten mits een voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag uitoefenen.

  Klachten
  U kan schriftelijk terecht voor alle klachten, nadat u zich tot ons heeft gewend, bij de Gegevensbeschemingsautoriteit:
  Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  Drukpersstraat, 35 te 1000 Brussel.
  Tel. +32 (0)2 274 48 00
  Fax +32 (0)2 274 48 35
  E-mail: commission@privacycommission.be
  Website: hpps://privacycommission.be